วันอาทิตย์ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2553

..........จากโครงการพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาครูในท้องถิ่นทุรกันดารที่ห่างไกลและอยู่ในเขตบริเวณพื้นที่สูงให้ได้รับวุฒิระดับปริญญาตรีทางการศึกษาในอำเภอท่าสองยาง จังหวัดตากที่เป็นโครงการนำร่องนั้น บัดนี้โครงการดังกล่าวได้ดำเนินการจนสำเร็จลุล่วงและมีนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาไปแล้ว จำนวน 152 คน ซึ่งเป็นนักศึกษาที่เป็นครูจากศูนย์การเรียนชุมชนแม่ฟ้าหลวง โรงเรียนตำรวจชายแดนและโรงเรียนสังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (คณะครุศาสตร์. 2550)
.........จากผลสำเร็จดังกล่าว ส่งผลให้คณะครุศาสตร์เห็นความสำคัญในการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อเพิ่มความต่อเนื่องทางความรู้ในระดับที่สูงขึ้น โดยเฉพาะในด้านการบริหารการศึกษา เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในโครงการดังกล่าว และบุคลากรในพื้นที่ทุรกันดารและพื้นที่สูงตามโครงการเดิม ได้มีโอกาสในการรับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อก่อให้เกิดผลดีต่อระบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยรวม และโครงการนี้จะดำเนินการภายใต้หลักการพึ่งพาตนเองบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมจัดเมื่อวันที่ 19 - 21 กันยายน พ.ศ. 2553
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้าน (ราษฎรบำรุง) จังหวัดตาก
กิจกรรมจัดวันที่ 3 - 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2553
ณ โรงแรมจอมพล พาเลซ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง